top of page

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Založení nové zubní kliniky

Situace

Vlastník soukromého holdingu se rozhodl založit a uvést do provozu zubní kliniku v Praze.

 

Řešení

Generálním ředitelem a místopředsedou představenstva nové společnosti byl jmenován AVILO manažer, který měl mnohaleté zkušenosti s lékařskými zařízeními a restrukturalizací zdravotnických organizací. V prvních dvou měsících zpracoval pětiletou strategii a nastavil podrobné akční plány zahrnující založení společnosti, vybavení, personál, finance, marketing a provoz.

Screenshot-2021-11-04-at-16.08.31-1536x1027.png

Tři měsíce poté byly první čtyři zubní ordinace technicky zařízeny a odborní lékaři i sestry zaměstnáni. Klinika získala smlouvy s pojišťovnami a byla vybavena kompletním portfoliem dentálních materiálů. Bylo zavedeno profesionální skladové hospodářství a klinika začala nabírat pacienty prostřednictvím marketingové a PR kampaně.

Výsledek

Díky rychlému strategickému přístupu zahájila klinika provoz již za šest měsíců a po roce mohl být úspěšně dokončený startup předán manažerovi z holdingové společnosti. Klinika si získala silnou pozici na trhu a vlastník se na základě dobrých výsledků rozhodl otevřít další zubní ordinace.

Záchrana nemocnice v krizi

Situ​ace 

Z důvodu špatných ekonomických výsledků a snižující se úrovně lékařské péče propustil zakladatel a majitel městské nemocnice dosavadní vedení a jako krizového manažera jmenoval manažera společnosti AVILO. Pod jeho vedením provedený okamžitý hloubkový audit potvrdil symptomy krize, které zahrnovaly mimo jiné nízkou likviditu, nárůst neuhrazených závazků a nedostatečnou obnovu dlouhodobých, zejména zdravotnických, aktiv. Z těchto důvodů také následné modelování očekávaných výsledků předvídalo významnou ztrátu. Krize v oblasti lidských zdrojů se projevila vysokou fluktuací zaměstnanců a nedostatkem zdravotnických profesionálů. Nemocnici chyběla strategie a cíle pro udržitelný rozvoj organizace.

unnamed-file-1536x1024.jpg
Řešení

Krátce po svém jmenování přijal krizový manažer sérii kroků zaměřených na obnovu společnosti, definování cílů a naplnění její mise, kterou bylo zejména poskytování dostupné a kvalitní zdravotní péče za podmínek ekonomické stability společnosti. Klíčovým krokem krizového managementu bylo vytvoření týmu vedení společnosti. V oblasti lidských zdrojů byl kladen maximální důraz na stabilizaci a doplnění personálu. Nový tým připravil strategickou koncepci rozvoje nemocnice pro následující roky, která byla založena na definici hlavních pilířů budoucí zdravotní péče odpovídající velikosti a profilu městské nemocnice s definovanou základní spádovou oblastí. 

 

Výsledek

Devět měsíců po zahájení mise krizového manažera byly dosaženy základní cíle revitalizace. V oblasti lidských zdrojů byl vytvořen tým vedení s jasnými pravidly vzájemné komunikace a procesního řízení nemocnice. Změnil se systém práce a finančního ohodnocení lékařského personálu. V souladu se zpracovanou strategií byla reorganizována zdravotní péče, obnovena akreditace pro výuku lékařů a byl stabilizován stav personálu. Přes mimořádné a neplánované výdaje (zlepšení prostředí pro pacienty a zaměstnance, uvedení do provozu nové kapacity dlouhodobé péče nebo mimořádné odměny zaměstnanců) byly finanční výsledky výrazně lepší, než ukazovalo původní modelování. Zvyšující se stabilita nemocnice se také pozitivně odrazila v cashflow a likviditě, což v praxi vedlo k výraznému snížení neuhrazených závazků. 

Restrukturalizace výrobního podniku

Situ​ace 

Americký fond rizikového kapitálu koupil 100 % akcií tradičního výrobního podniku na trhu dentálních materiálů ve východní Evropě. Cílem okamžitě započaté restrukturalizace bylo v horizontu pěti let transformovat zaměření podniku z výrobně orientované lokální firmy na moderní, zákaznicky orientovanou mezinárodní společnost, a tím zvýšit jeho konkurenceschopnost, výkonost a v konečném důsledku i jeho hodnotu a prodejní cenu.

Depositphotos_127677236_XL.jpg
Řešení

Restrukturalizace byla zahájena jmenováním nového, mezinárodně zkušeného ředitele, který ve spolupráci s investorem obměnil management společnosti. Strategie nového vedení kladla důraz na vývoj nových produktů a mezinárodní obchod a marketing. Proto také společnost postupně otevřela vlastní zastoupení ve většině hlavních měst zemí střední a východní Evropy a vybudovala moderní mezinárodní distribuční síť. Současně byly v oddělení výzkumu a vývoje vyvinuty a na trh uvedeny nové, moderní a konkurenceschopné produkty, které mohly být zákazníkům nabízeny za ceny generující zajímavé obchodní marže. Společnost vybudovala moderní obchodní a marketingové oddělení i profesionální logistické oddělení včetně robustního skladového hospodářství. Díky pečlivě řízenému finančnímu oddělení byl zaveden nejen pravidelný a detailní reporting, ale i přísné kontrolní mechanismy. Rozvoj společnosti se brzy promítl také do modernizace výrobního úseku a zlepšení pracovních podmínek ve výrobě. 

Výsledek

Úspěchy transformované společnosti neunikly pozornosti trhu a o akvizici podniku projevilo zájem několik globálních hráčů. Výsledkem úspěšné restrukturalizace byl tedy prodej společnosti za velmi zajímavou cenu jedné z největších světových korporací v oboru. Pro nového majitele byla transakce také velice výhodná, jelikož získal akvizicí nejen standardně fungující a prosperující dceřinou společnost, ale zároveň nadstandardní distribuční možnosti v celé střední a východní Evropě také pro své vlastní produkty. Tento restrukturalizační projekt byl vyhlášen Mezinárodní asociací rizikového kapitálu jako jeden z pětadvaceti nejúspěšnějších ve střední a východní Evropě.  

Restrukturalizace státní nemocnice

Situ​ace 

Z důvodu špatných ekonomických výsledků, nestandardních vnitřních procesů a vnějších osobních vazeb odvolal ministr zdravotnictví stávajícího ředitele velké státní nemocnice a jmenoval nového ředitele s dlouholetými zkušenostmi s vedením společností ve zdravotnictví. Pod jeho vedením provedený audit potvrdil nejen hlubokou podinvestovanost, absenci investiční politiky i statutárního a interního auditu, ale především vyvedení dvou klíčových funkcí, tedy ekonomického odboru a odboru nákupu zdravotnického materiálu, z nemocnice do dceřiných společností, které se pohybovaly mimo přísný režim státní správy. 

1-budova_nnh.jpg
Řešení

Zásadními kroky ke zlepšení neutěšené ekonomické situace bylo nejprve vybudování základního interního ekonomického odboru i odboru nákupu. Následně bylo zahájeno postupné převádění příslušných činností z obou dceřiných společností, a to bez sebemenšího ohrožení lékařských procesů a nadstandardní péče o pacienty. A poté následovalo ukončení činnosti obou dceřiných společností. Jednotlivé kroky dovolily postupně nejen splácet vysoké historické pokuty, ale nakonec i celý vysoký bankovní úvěr. Průběžná finanční stabilizace se projevila nejen možnostmi nových investic do moderního přístrojového vybavení, ale i každoroční ziskovostí nemocnice.

Výsledek

Na konci čtyřleté bezprecedentní restrukturalizace byla existence standardně fungujícího ekonomického odboru i odboru nákupu, nezávislost na externím financování, standardní investiční plánování, finanční stabilizace a nejlepší finanční výsledek v celé třicetileté historii nemocnice.  

Revitalizace distributora ve zdravotnictví

Situ​ace 

Dva roky ztrátový distributor lékařské techniky a speciálního zdravotnického materiálu se potýkal s vysokými provozními náklady, zejména za služby jako faktoring a pronájem prostor, či za personál a propagaci. Společnost měla kritickou výši závazků po splatnosti a vysoké pohledávky s pomalou obrátkou. Největšími a nejstabilnějšími klienty společnosti byly, převážně státní, nemocnice, které ale měly velmi dlouhé splátkové termíny v důsledku systému financování českého zdravotnictví prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Akutním problémem společnosti bylo financování provozního kapitálu na nákup zboží.

Depositphotos_515363942_XL.jpg
Řešení

Krizový management společnosti AVILO provedl řadu rozpočtových opatření s cílem optimalizovat zásoby, přísněji řídit konsignační sklady a snížit provozní výdaje. V oblasti marketingu a obchodu se zaměřil na eliminaci ztrátových a redukci málo ziskových produktů a na posílení ziskově orientovaných produktů. Hlavními zákazníky zůstaly i přes pozdní úhrady nemocnice, protože jejich neuhrazené pohledávky byly z důvodu státní garance plně důvěryhodné a bez rizika. Pro obchodní zástupce byl nastaven nový motivační a odměňovací systém. Pro nadcházející období jednoho kalendářního roku byl zpracován Byznys Plán, který definoval konkrétní kroky v oblastech obchod a marketing, servis, kvalita, lidské zdroje a finance. Současně byl vypracován souhrn doporučení pro management společnosti pro střednědobý časový horizont.

Výsledek

Nastavené kroky krizového managementu vedly k dohodě s největším věřitelem společnosti na způsobu řešení pohledávky a k dohodě s bankou na pokračování financování. Přísná kontrola nákladů spolu s restrukturalizací produktového portfolia a ukončení prodejů nízkomaržových produktů se projevily již během několika měsíců v opětovné ziskovosti společnosti. Dlouhodobá udržitelnost trendu ziskovosti byla podpořena uvedením nového motivačního systému pro obchodníky do praxe.

Revitalizace cestovní kanceláře

Situ​ace 

Cestovní kancelář zaměřená především na prodej letenek pro firmy a jednotlivce a na provizní prodej zájezdů se potýkala s poklesem tržeb. Důvodem byl výrazný pokles prodeje letenek pro firemní klientelu, který tvořil rozhodující část jejího produktového portfolia. Prodej letenek byl také stále méně ziskový.

Depositphotos_644024308_XL.jpg
Řešení

Hlavním cílem interim managementu společnosti AVILO bylo inovovat a rozšířit nabídku produktů a orientovat prodeje na nadstandardní, více ziskové produkty. To s sebou přinášelo také nutnost změny přístupu pracovníků, zejména zaměření na proaktivní přístup k firemním zákazníkům, iniciativní komunikaci s VIP klienty a aktivní vyhledávání a oslovování nových zákazníků. Produktová nabídka se nově zaměřila na balíčky s produkty s vyšší marží jako cestovní pojištění, ubytování a vlastní zájezdy. Velmi důležité změny proběhly v oblasti řízení lidských zdrojů. Došlo k personálnímu posílení obchodu a byl zaveden nový systém hodnocení a motivace pracovníků založený na osobních cílech a bonusech. Součástí změn bylo také nastavení systematického reportingu, který umožnil operativně sledovat tržby, náklady a marže a optimalizovat je v reálném čase. Další klíčové změny se týkaly monitoringu a vyřizování pohledávek a systematizace vnitřních pravidel společnosti do podoby organizačních směrnic.

Výsledek

Díky zvýšené motivaci a vyšší iniciativě zaměstnanců společnost brzy potvrdila svůj vysoký potenciál růstu. Soustředěním na perspektivní a ziskové produkty zásadně vzrostl podíl neletenkových produktů už během jednoho roku a dosáhl v celkových tržbách společnosti klíčového významu. Na nárůstu se podílely především tržby z vlastních zájezdů. Zároveň se podařilo významně zvýšit také tržby z letenek. Změnou organizace řízení společnosti byly položeny základy systému řízení kvality.

bottom of page